čo môžeme urobiť pre Vás


OBCHODNÉ PODMIENKY

Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN

pre kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom e-shopu http://www.bonsaigarden.sk

Článok 1
Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľom e-shopu je Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN, so sídlom Mierová 28, 064 01 Stará Ľubovňa.

Článok 2
Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo “OBJEDNAŤ“

Po stlačení tlačidla sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme, o čom bude užívateľ (po tomto kroku objednávateľ) informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

Článok 3
Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Objednávateľ si môže vybrať z dvoch spôsobov dopravy, Dobierkou (SK), Kurierom (SK). Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru.

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky. Ak spoločnosť Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať), zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od objednávky. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, bude sa objednávka považovať za bezpredmetnú.

Spoločnosť Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

Článok 5
Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka – zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti), telefonicky (+421 907 599 003) alebo e-mailom na adresu info@bonsaigarden.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená.

Spoločnosť Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky.

Článok 6
Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese info@bonsaigarden.sk alebo písomne na adresu spoločnosti. V prípade, že si právo na odstúpenie od zmluvy zákazník uplatil, je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, doručiť tovar na adresu spoločnosti Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN.  Tovar nesmie javiť známky používania. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.

Spoločnosť Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ e-shopu http://www.bonsaigarden.sk spoločnosť Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN

spracúvava osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči odberateľovi, primárne na vystavenie faktúry, kontaktovanie zákazníka pri vybavovaní jeho objednávky a tiež doručenie objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje zákazníka: krstné meno a priezvisko, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a e-mailový kontakt.

Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením Obchodných podnienok udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa podmienok Ochrany osobných údajov. Tento súhlas je udeľovaný na dobu neurčitú.

Spotrebiteľ môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese info@bonsaigarden.sk.  Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť tieto osobné údaje bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od zaslania požiadavky.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť  Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN, Mierová 28, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46321306,  (ďalej „predávajúci“), vydáva tento reklamačný poriadok  v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka – č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), aby zabezpečil včasné a riadne informovanie zákazníka o jeho právach, podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“). Reklamačný poriadok zároveň uvádza údaje o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť a spôsobe vykonávania záručných opráv.

V súlade s § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je tento reklamačný poriadok umiestnený na internetovej stránke http://www.bonsaigarden.sk.

 Článok 1
Právo na uplatnenie reklamácie

1.        Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar dôkladne prezrieť a skontrolovať jeho kompletnosť tovaru vrátane faktúry. V prípade osobného odberu je kupujúci povinný tovar skontrolovať priamo na mieste prevzatia a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, príp.  iné zjavné vady reklamovať okamžite. Neskoršie reklamácie, ktoré sa týkajú zjavných vád tovaru zistiteľných pri prevzatí tovaru a nekompletnosti tovaru, nemožno uznať. Takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť prehliadky tovaru na mieste prebratia, nezodpovedá spoločnosť Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN za zjavené vady a nekompletnosť tovaru, tzn. Za vady zistiteľné pri prevzatí.

2.        Mechanické poškodenie tovaru, ktoré nebolo možné odhaliť pri prevzatí sa kupujúci zaväzuje oznámiť e-mailom na adresu info@bonsaigarden.sk bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr však do 48 hodín od jeho prevzatia.

3.        Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne vada počas záručnej doby, má kupujúci právo v zákonom stanovenej lehote vadu reklamovať.  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia, v odôvodnených prípadoch až do 60 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo na výmenu tovaru za nový.

 Článok 2
Miesto uplatnenia reklamácie

1.        Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese spoločnosti Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN alebo zaslaním e-mailu na adresu info@bonsaigarden.sk  v prípade, že nie je nutné priložiť poškodený tovar.

2.        Pri uplatnení reklamácie poštou je nutné priložiť tovar, na ktorom sa vyskytla vada, popis vady a kópiu dokladu o kúpe (faktúry).

3.        V prípade, ak kupujúci nemôže nadobudnutie tovaru preukázať dokladom o kúpe (faktúrou), môže predávajúci označiť reklamáciu za neoddôvodnenú.

4.        O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu informáciu formou e-mailovej správy.

 Článok 3
Zodpovednosť predávajúceho

1.        Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruke).

2.        Predávajúci za vadu nezodpovedá v prípade, ak:

a)        kupujúci si spôsobil vadu tovaru sám, alebo vada vznikla v dôsledku živelnej katastrofy;

b)       kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, alebo bol na vadu predávajúcim výslovne upozornený;

c)        z dôvodu vady tovaru bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny;

d)       vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku bežného opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním alebo nesprávnym použitím;

e)        boli vady spôsobené používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie;

f)        sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si ma tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.

3.        Za vadu nie je možné považovať:

–          vzhľadovú alebo funkčnú zmenu tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebovania používaním,

–          vadu, ktorá vznikla neodborným ošetrovaním tovaru (čistenie chemikáliami)

–          úmyselné poškodenie tovaru zo špekulatívnych dôvodov,

–          vadu, ktorá vznikla mechanickým poškodením (rozbitím, ulomením, poškriabaním)

 Článok 4
Záručná doba

1.        Podmienkou pre prijatie reklamácie je jej uplatnenie v záručnej dobe. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa od prevzatia tovaru kupujúcim.

2.        Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Článok 5
Práva kupujúceho

1.        V prípade odstrániteľných vád, odstránením ktorých neutrpí vzhľad, funkcia a akosť výrobku, má kupujúci právo požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie vád. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2.        V prípade neodstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, alebo ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať, má kupujúci právo:

–             požadovať výmenu vadného tovaru za bezvadný,

–        odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenie peňazí v plnej výške proti vráteniu zakúpeného tovaru).

Ako neodstrániteľná sa posudzuje aj vada, ktorej reklamácia nebola vybavená do 30 dní od prijatia reklamácie.

3.        V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni tomu, aby sa tovar užíval riadne ako tovar bez vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady.

4.        Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Článok 6
Hygienické zásady

Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

1.        Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť jeho zverejnením na web stránke http://www.bonsaigarden.sk spoločnosti Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN

2.        Spoločnosť Ing. Peter Šaffo BONSAIGARDEN si vyhradzuje právo na uskutočnenie príp. neskorších zmien a doplnení Reklamačného poriadku, pričom uvedené zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na web stránke http://www.bonsaigarden.sk.

3.        Objednávateľ/kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že v celom rozsahu súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.